Projectes

PER SEGUIR CREIXENT
Fundació Els Arcs

 

Anglès Tret Qualitatiu
Quatre escoles, un projecte
Aquest és un sòlid projecte de quatre escoles de Barcelona: Lys, Nausica, Peter Pan i Els Arcs, totes elles en la línia de la millor tradició pedagògica catalana, avalades per una tasca de més de 50 anys. La catalanitat, el pluralisme i la personalització, que són patrimoni comú d’aquestes escoles, no són aquí una declaració d’intencions sinó una garantia que es materialitza en l’Educació Secundària que aquestes escoles oferim. Queden també garantida la qualitat formativa en els nous Batxillerats (les quatre modalitats) i Cicles Formatius que es cursen a CIC-Thau Batxillerats, institució de gran tradició en el camp de l’educació del nostre país i amb la qual la Fundació Els Arcs té un conveni de col·laboració.

Pancarta 4 escoles 1 projecte

Ideari
Escoles a escala humana, d’una línia per als més petits i més grans per als alumnes de Secundària, però mai massa grans per evitar que s’hi perdin identitats personals.
 • Escoles catalanes, plurals i personalitzadores.
 • Professorat qualificat i implicat en la tasca educativa i en el projecte per al qual treballa.
 • Educació adreçada a harmonitzar el grau més elevat d´autonomia personal amb la generosa i necessària sociabilització.
 • Especial relleu als valors humans i socials i al respecte per l’entorn.
 • Coneixements sòlids dels continguts del currículum, fent èmfasi en els aspectes procedimentals (mètodes i hàbits de treball, organització i revisió de la feina, ordre i forma acurada…)
 • Estudi de dues llengües estrangeres en la part comuna del currículum de Secundària: Anglès i Francès.
English Project

LOGO-INGLES

Trets diferencials i qualitatius

Anglès a Educació Infantil (1 a 5 anys):

– 75% de la jornada escolar en llengua anglesa.

– Mètode d’aprenentatge de lectoescriptura “My Phonics”.

– Tutors i mestres de parla anglesa amb preparació i experiència contrastades.

– Auxiliars de conversa nadius a tots els grups-classe.

Anglès a Educació Primària (6 a 12 anys):

– Tres àrees d’aprenentatge en anglès: English, Science and Learning Technologies.

– Exàmens d’anglès oral, Graded Examinations in Spoken English del Trinity College per als alumnes de Primària, amb excel·lents resultats.

– Auxiliars de conversa nadius (CAPS, Conversation Assistant Programme for Schools) dins l’horari lectiu per a tots els nivells.

– Altres activitats en llengua anglesa: extraescolars, casals, Summer Camp, Erasmus+for Traineeships, col·laboració amb escoles estrangeres …

Anglès a Educació Secundària  (12 a 16 anys)

– Continuïtat del projecte d’anglès  a la nostra Escola de Secundària a càrrec de mestres especialitzats de l’escola d’idiomes de la Institució Cultural del CIC.

– Introducció del francès com a segona llengua estrangera.

Escola Inclusiva

 

20150311_114215

Les metodologies innovadores permeten atendre millor la diversitat. A la nostra escola ens esforcem per realitzar un treball multinivell dins de l’aula, quan cal amb mestres de suport, i esdevenir així un bon model d’escola inclusiva. Al nostre centre es respecten les diferències i necessitats de cadascú. La diversitat és un fet natural, és la normalitat.

L’escola ha de representar la societat i la societat és diversa, plural heterogènia. Poder conèixer i viure la diferència des de petits és un enriquiment personal per a tot l’alumnat. El grup classe aprèn a col·laborar, a compartir i a ajudar-se. La diversitat millora la formació personal dels alumnes, que aprenen valors com la tolerància, la solidaritat, el respecte, i la igualtat.

Escola Nova 21

El nostre centre s’ha adherit a aquest programa de renovació educativa impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, eduCaixa i el Centre Unesco de Catalunya.

L’Escola Peter Pan aposta per, des de la nostra identitat pedagògica, ser coprotagonistes de l’articulació d’un sistema educatiu avançat en benefici del nostre alumnat, treballant en xarxa amb centres de tot el país. Pretenem donar passes fermes i unànimes cap a bons models d’aprenentatge, d’organització i d’avaluació i, en general, cap a una visió moderna del propòsit educatiu.

Anglès Tret Qualitatiu

Xarxes per al canvi

Les principals funcions de les xarxes són compartir i adquirir els coneixements rellevants per avançar cap a un horitzó comú de transformació educativa; interactuar al voltant dels recursos que generi el programa; impulsar i articular processos de coneixement, formació i capacitació de forma col·laborativa i autogestionada i compartir experiències dels centres en el procés de transformació. El projecte, liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona, té el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Associació de Mestres Rosa Sensat i d’Escola Nova 21.

Metodologia Innovadora

 

20150311_114215

El marc educatiu està en una onada de canvi. A l’escola adeqüem la nostra tasca a les necessitats dels nens del segle XXI i per això anem introduint metodologies que apostin per l’aprenentatge interdisciplinari, inclusiu, per competències i cooperatiu. És per això que l’escola s’ha adherit al programa EN21, que implica treballar en un marc d’escola avançada.

Al nostre centre educatiu fem ús de metodologies innovadores, introduïm noves maneres d’aprendre, de treballar, de manera gradual. Ho fem amb passes segures, ben pensades, reflexionades i d’acord amb l’ideari de l’escola, combinant el millor de la tradició educativa amb el millor de la innovació pedagògica. I, sobretot, ho fem de manera consensuada amb tot l’equip docent. Hem après a encaixar el currículum en un marc innovador i així ho demostren els excel·lents resultats obtinguts a les proves externes del Departament d’Ensenyament (avaluació diagnòstica a 3r i competències bàsiques a 6è)

Per dur a terme aquesta tasca l’equip de professors s’està formant de manera contínua i permanent per poder-la aplicar amb criteri i coherència.

Treball per Projectes

El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Concebem l’infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i de ser reflexiu.

Aquesta metodologia permet treballar sobre experiències reals que interessen els infants i que alhora desencadenen unes conclusions també reals, vivenciades, i per tant difícils d’oblidar.

A l’escola utilitzem el mètode dels projectes a Educació Infantil, amb la finalitat de fer actiu i interessant l’aprenentatge i d’aconseguir habilitats que l’infant necessita per a la vida, a partir d’un pla de treball.

En els projectes l’alumne es converteix en el protagonista de les seves decisions i construeix el seu propi coneixement interaccionant-lo amb la realitat física i social que l’envolta.

A partir d’un projecte s’aconsegueix:

 • que l’alumne construeixi el seu propi coneixement
 • un aprenentatge significatiu basat en la globalització
 • aprendre estratègies per processar la informació
 • que el mestre actuï com un col·laborador i dinamitzador de la tasca, no com un expert
 • partir dels interessos i dels coneixements dels infants per adquirir-ne de nous
 • que el nen s’adoni que va aprenent a aprendre
 • que el nen parli, escolti, llegeixi, escrigui i sobretot que aprengui a pensar

Hem observat que mitjançant els projectes l’alumne està molt motivat ja que se sent protagonista del procés i porta la iniciativa en l’aprenentatge. Els resultats són positius perquè en ser un treball que engloba totes les àrees, fomenta l’interès, la curiositat, la participació i les ganes d’aprendre dels alumnes.

Scientific Method

El mètode científic és una manera de treballar en determinades matèries a l’etapa de primària.  Els alumnes identifiquem el problema a resoldre, cerquen tota la informació possible que els pot permetre resoldre’l, el formulen en forma de pregunta i, aleshores, plantegen la seva hipòtesi de treball.

Posteriorment dissenyen un experiment que els permet contrastar la hipòtesi: descartar-la o no. Interpreten les dades obtingudes i les relacionen amb la informació de què disposen. Els alumnes arriben a una conclusió, conclusió que pot donar peu a nous problemes i per tant a noves hipòtesis i noves investigacions.

Aquest treball, a Science, es realitza en llengua anglesa a tots els cursos. Un altre dels objectius d’aquesta metodologia de treball és entendre que la ciència ens porta a conclusions que són susceptibles de canviar i que no tenim “veritats absolutes”, sinó models en contínua revisió.

Programa Convivència – Escola segura

 

slider2

A l’escola tenim molt present que la bona gestió dels conflictes i la prevenció de les conductes disruptives són bàsics per gaudir d’una bona convivència entre l’alumnat. És per això que tots els alumnes de Primària participen en el “Programa Convivència”. Aquest és un treball sistemàtic que pretén incidir positivament en les habilitats socials dels alumnes i ajudar-los a entendre i saber conduir les seves emocions. Es treballen la cohesió del grup, l’empatia i la confiança en els companys i també el control emocional per tal d’aconseguir una bona relació entre ells, un bon ambient de convivència i, al capdavall, un entorn més segur per als nens i nenes.

Tutoria Entre Iguals

Paral·lelament, desenvolupem el programa Tutoria Entre Iguals (TEI), que va ser creat el 2003 per Andrés González Bellido, coordinador del grup d’investigació de l’Institut de Ciències de l’Educació de Barcelona (ICE), que lidera un equip de psicòlegs, pedagogs i professors.

L’objectiu d’aquest programa és millorar la convivència i prevenir l’assetjament escolar. Amb el TEI pretenem afavorir el benestar emocional de cadascun dels nostres alumnes per crear un ambient que faciliti el seu desenvolupament personal i acadèmic. Aquest treball està destinat primordialment als alumnes de 3r i 5è de Primària.

La nostra escola forma part dels centres educatius de l’estat que han implementat aquesta metodologia per aconseguir ser una escola més segura per a tots els alumnes.

Escoles + Sostenibles

 

20150311_114215

La nostra escola forma part de Barcelona Escoles + Sostenibles (Bcn E + S), un programa pensat per facilitar la implicació de les escoles en l’ambiciós projecte d’imaginar i construir un món millor i més sostenible.

Aquesta és la voluntat de l’Escola, promoure activitats que comportin el coneixement de l’entorn i la millora de la sostenibilitat per tal d’aprendre, entre tots, a gestionar millor els recursos del nostre planeta. Dins d’aquesta línia hem portat a terme la reutilització de llibres i el petit mercat d’intercanvi de roba.

Fa uns anys, a través de l’Ajuntament de Sarrià, vam aconseguir la concessió d’una parcel·la de terreny municipal al carrer d’Iradier per conrear un  hort ecològic (plantar, regar, netejar i recol·lectar) amb finalitats educatives i d’aprenentatge  i amb la participació d’altres escoles i entitats del barri.

Hi participen els alumnes des de P5 fins a 4t de Primària i per portar-la a terme comptem amb l’assessorament de tècnics especialitzats d’Escoles + Sostenibles, la participació dels professors de l’Escola (alguns dels quals ja s’han format en aquesta matèria) i la col·laboració de les famílies que estan interessades en donar-nos un cop de mà.

Espai de Migdia

 

20150311_114215

 

Aquesta franja del dia a la nostra escola és una prolongació del  projecte educatiu en horari lectiu. Hi ha una continuació dels objectius generals del centre envers l’alumnat en la franja no lectiva de migdia: menjador i esbarjo. És així que hi ha un monitor responsable per a cada curs, el qual recull i torna els nens a les seves classes després de l’estona de lleure. Aquest educador, a més, està en contacte directe amb el tutor/mestre del curs corresponent. El rol del monitor resulta destacable perquè, a banda d’esdevenir un educador que els nens aprecien i respecten igual que al mestre, és un bon acompanyant en l’estona de menjador, un dinamitzador de l’estona de joc dels infants i té la tasca de vigilar que els seus jocs i les seves actituds propiciïn un bon clima d’esbarjo i de bona convivència entre ells.

Espai de relaxació
Cada dia, abans de començar les classes de la tarda portem a terme a tots els cursos una pràctica de relaxació: poca llum, música càlida, paraules dolces i sovint exercicis de respiració. Aquest és un recurs, de curta durada, que ensenya els nens i nenes a autocontrolar-se i a gestionar les seves emocions. Els ensenya a aturar-se, a pensar i a reflexionar; i els predisposa positivament al canvi d’ambient i a les tasques escolars de la tarda amb l’actitud i la motivació adequades.
Tallers Internivells

 

Afavoreixen la interrelació dels infants del mateix cicle, concretament a Educació Infantil, que d’una altra manera difícilment es relacionarien; ja que habitualment conviuen amb els companys i companyes de classe.

Canvien els rols familiars: els infants que no tenen germans es troben que han de cooperar amb els altres per realitzar les activitats, els petits de casa es converteixen en els grans que han d’ajudar en les tasques i el que és el gran de casa seva, resulta ser el més petit de tots i es troba recolzat per la resta dels infants del grup.

D’aquesta manera s’estableixen nous rols i noves sensacions entre ells i vers els mestres, que els ajudaran a desenvolupar noves estratègies de relació i cooperació.

Faciliten que els infants puguin compartir les seves estratègies de pensament que els ajudaran a trobar solucions als problemes i a avançar en les seves habilitats de coneixement.

Les metodologies innovadores per a fomentar la cooperació entre infants de les diverses edats permeten atendre millor els diferents ritmes d’aprenentatge, la diversitat d’interessos i faciliten l’autonomia amb l’assoliment progressiu de seguretat afectiva i dels objectius curriculars establerts.

També potencien experiències emocionals que ajuden a créixer descobrint l’empatia, la solidaritat i la tolerància.

Els infants d’Educació Infantil participen cada setmana en els Tallers Internivells.

Tallers Artístics

 

20150311_114215

 

Aquesta activitat, que ocupa una tarda a la setmana, afavoreix la interrelació dels infants del mateix cicle realitzant activitats motivadores, de caire artístic, en les quals fàcilment es poden ajudar els uns als altres.

Els nens i nenes de 1r i 2n es barregen i s’agrupen en tres grups més petits, amb els quals rotativament cada setmana realitzen activitats de plàstica i dansa. Per la seva banda, els alumnes de 3r i 4t, també en tres grups i de manera rotativa, realitzen tallers de cuina, de plàstica i de cant. I finalment, els nois i noies de 5è i 6è, amb la mateixa estructura, duen a terme activitats de cinema, de plàstica i de cant.

En grup reduït, amb un mestre especialitzat i amb una activitat engrescadora, els alumnes fan créixer les seves habilitats i manifesten la seva creativitat artística.

Projecte Binding

 

20150311_114215
Millorar la comprensió lectora dels nostres alumnes.

A l’escola hem implementat, ja fa uns cursos i amb bons resultats, el programa Petit Binding1r de Primària. Aquest és un projecte dirigit des de la Universitat de Barcelona que té per objectiu millorar la competència lectora dels alumnes a partir d’estratègies basades en evidències científiques, fruit de la coneixença dels últims avenços en el camp de la intervenció educativa i de les dificultats d’aprenentatge.

El programa proporciona als educadors eines de diagnosi i d’intervenció. Es tracta d’una metodologia que vol millorar el nivell de lectura dels alumnes en el moment que inicien la lectoescriptura. Es fa entrenant les seves capacitats de manera intensiva, i alhora divertida, fent ús de les tecnologies aplicades a l’educació. S’utilitza una metodologia basada en l’evidència científica de que llegir i comprendre és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius; però que la millor manera per llegir correctament és entrenant la descodificació, la memòria de treball, la morfologia i el lèxic, sense oblidar l’aspecte emocional del procés.

Amics Lectors

 

Amics lectors

Els nois i noies de 6è i els nens i nenes de 1r de Primària es troben setmanalment per llegir junts i per fer-se amics. Els grans es responsabilitzen d’un tema tan seriós i divertit alhora com és buscar un conte per compartir-ne la lectura amb un nen més petit. I els petits se senten ben especials amb l’atenció que reben dels seus amics lectors. Tots esperen il·lusionats aquesta hora setmanal. Tant bona és la predisposició dels dos grups d’alumnes que el nivell de lectura surt reforçat d’aquest projecte d’apadrinament lector.

 

Projectes per curs
Educació Infantil

Llar d’Infants:

– Infants de 0-1 anys: àlbum “Com creixo!”

– Emocions amb la Júlia i en Teo

– Àlbum dels peixos (mascota que viatja a casa)

– Ens iniciem en els càrrecs i en les responsabilitats

– Els pares vénen a explicar contes en diverses llengües

– Capsetes de música: el nostre cançoner

 

P3:

– Grandparents storytelling workshop

– La Tortuga Muga ens ajuda a explicar el nostre cap de setmana

– Programa de Convivència

– Parelles amigues

– Treball per Projectes (bimestral)

– Ambients internivells, de lliure circulació

– Projecte internivells de tota l’escola

– Tallers d’aprenentatge matemàtic i de lecto-escriptura

– Yo-yo Phonics (1): inici de la lecto-escriptura en llengua anglesa

 

P4

– La formiga Martina se’n va a casa d’un alumnes diferent cada cap de setmana

– El protagonista de la setmana

– Programa de Convivència

– Parelles amigues

– Treball per Projectes (bimestral)

– Ambients internivells, de lliure circulació

– Projecte internivells de tota l’escola

– Tallers d’aprenentatge matemàtic i de lecto-escriptura

– Yo-yo Phonics (2): inici de la lecto-escriptura en llengua anglesa

 

P5

– Els pares vénen a explicar-nos la seva feina

– Maleta viatgera de contes per iniciar-se en la lectura

– Bústia de la classe, ens escrivim cartes

– Yo-yo Phonics (3): lecto-escriptura en llengua anglesa

– Auxiliar de conversa nadiva en llengua anglesa (programa CAPS)

– Programa de Convivència

– Parelles amigues

– Treball per Projectes (bimestral)

– Ambients internivells, de lliure circulació

– Projecte internivells de tota l’escola

– Tallers d’aprenentatge matemàtic i de lecto-escriptura

– Tenim cura del nostre Hort Escolar

Educació Primària

1r:

– Programa Convivència

– Petit binding

– Avui explico jo un conte (expressió oral)

– Amics lectors dels alumnes de 6è

– Tenim cura del nostre Hort Escolar

– Proves Canals de càlcul mental

– Proves Graó de comprensió lectora

– Tallers d’expressió oral en castellà

– Yo-yo Phonics (4): lecto-escriptura en llengua anglesa

 

2n:

– Programa Convivència

– Maleta viatgera

– Tallers d’expressió oral en castellà (la caja sorpresa)

– Proves Canals de càlcul mental

– Proves Graó de comprensió lectora

– Tenim cura del nostre Hort Escolar

 

3r

– Programa Tutoria Entre Iguals

– Matemàgia, el càlcul divertit

– “Explica’m un conte”

– Three oral presentations: English and Science

– Proves Canals de càlcul mental

– Proves Graó de comprensió lectora

– Tenim cura del nostre Hort Escolar

 

4t

– Programa Convivència

– Mètode Gabarró: millora de l’ortografia utilitzant la memòria visual

– Presentació oral: tria un tema i presenta’l com cal

– Expressió oral en castellà: “Explica una obra de arte”

– Proves Canals de càlcul mental

– Proves Graó de comprensió lectora

– Three oral presentations: English and Science

– Tenim cura del nostre Hort Escolar

 

– Programa Tutoria Entre Iguals

– Corrandescola, aprenem a improvisar glosant

– Three oral presentations: English and Science

– RecercaKids: discovering the scientific method

– Taller de Veu

– Tertúlia dialògica

– Proves Canals de càlcul mental

– Proves Graó de comprensió lectora

– Caixes de Recerca del Coneixement del Medi

– Les tradicions catalanes

– Proves Cangur, volem aprendre més matemàtiques

– Emocionàrium: projecte compartit amb 6è

– Apilo XII: enviem les piles al planeta Reciclatge

 

– Programa Convivència

– Proves CANGUR (Societat Catalana de Matemàtiques)

– Experimentació i tallers de laboratori per esbrinar i explicar com funciona el món que ens envolta

– Three oral presentations: English and Science

– Emocionàrium: projecte compartit amb 5è

– Amics lectors dels alumnes de 1r

– Tertúlia dialògica

– Proves Canals de càlcul mental

– Proves Graó de comprensió lectora

– Caixes de Recerca del Coneixement del Medi

– Elaboració en vídeo del treball de lectura i expressió: “Recomana’m un llibre”

– Intersis: activitats literàries, esportives i d’anglès amb escoles de la Fundació Els Arcs

– Cantània: cant coral amb centenars de companys

Festes d’Escola

 

slider2

A l’escola, tota la comunitat educativa s’aplega en dues convocatòries a les quals hi assisteixen alumnes, professors i famílies dels alumnes: la Festa de Nadal, el darrer diumenge abans de vacances, i els Jocs Florals al voltant de la Diada de Sant Jordi.

La Festa de Nadal és protagonitzada per tots els alumnes de l’escola i es fan diverses representacions i escenificacions de caràcter teatral. També s’ofereix als assistents una selecció de nadales i altres cançons ben escollides que sovint es canten amb el suport dels pares.

Per Sant Jordi es convoquen uns Jocs Florals amb la finalitat de motivar als alumnes a llegir i a escriure poesies. Els darrers anys, diversos alumnes de l’Escola han estat premiats en els Jocs Florals del nostre districte i també als de la ciutat de Barcelona. El lliurament de premis dels nostres Jocs Florals es fa al jardí de l’escola, que aquell dia és ple de treballs i dibuixos.

Altres festes, aquestes de caràcter intern, són la Castanyada i el Carnaval, amb diverses activitats lúdiques on hi participen tots els alumnes de l’escola. I el DENIP, Dia Escolar de la No-violència i la Pau, que es celebra a escoles de tot el món el dia 30 de gener, aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Aquesta activitat propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau.