Blog

Aprenem a parlar en públic

Els alumnes de 4t, 5è i 6è treballen l’expressió oral mitjançant la presentació d’un tema que ells mateixos han escollit i que hauran d’exposar als companys de classe. En el cas de 4t el tema és lliure, els alumnes de 5è han de triar una ONG, ja que aquest treball s’emmarca dins l’assignatura de Ciutadania, i els de 6è escolliran una comunitat autònoma ja que aquest treball s’inclou en l’assignatura de coneixement del medi social. Amb aquesta activitat d’expressió oral (veieu la pàgina especial) els alumnes milloraran progressivament la seva habilitat lingüística i comunicativa.

En aquesta pàgina aniran apareixent els temes escollits pels alumnes i una imatge de cada presentació, a mida que es vagin produint. Dins d’una metodologia de treball comú, cada curs treballa de manera específica. A 4t i 5è de Primària, cada alumne:

S’ha d’informar sobre el tema triat per saber què vol explicar i de quina manera ho farà.
Ha d’organitzar la informació que ha recollit i articular un discurs coherent i atractiu.
Ha de preparar un guió d’allò que vol explicar.
Ha de practicar la seva exposició tenint en compte la durada, l’ús correcte de la llengua, el vocabulari, etc.
I finalment, ha de deixar els nervis a casa!
A 6è de Primària:

Es fan els treballs seguint unes pautes iguals per a tots els grups.
Cada treball s’entrega per corregir i es prepara l’exposició amb suport informàtic.
Cada grup exposa oralment el seu treball i la resta d’alumnes prenen apunts.
La col·laboració dels pares a l’hora de preparar aquestes exposicions és molt important per als nois i noies, ja que els dóna seguretat i reforça la importància de les tasques que es treballen a l’escola.

GRUP-CLASSE DE 4t DE PRIMÀRIA – actualitzat el 9 d’abril de 2013

GRUP-CLASSE DE 6è DE PRIMÀRIA – actualitzat el 22 d’abril de 2013

Ja ha començat el treball d’expressió oral de 6è. La seva metodologia de treball és sensiblement diferent als altres cursos. Ells treballen en petits grups i el treball és sobre les comunitats autònomes de l’Estat Espanyol, ja que s’emmarca en l’assignatura de Medi Social i Cultural.

És un treball de recerca i discriminació d’informació en primer terme i d’exposició de continguts posteriorment. A mida que es vagin produint les exposicions orals anirem actualitzant les imatges.